top of page

INFO

DE NAAM VAN DE INSTELLING:

STICHTING STUDIO FIGUR

 

RSIN / FISCAAL NUMMER:
859056041

CONTACTGEGEVENS:

STICHTING STUDIO FIGUR
AMERIKALAAN 713
3526 VZ UTRECHT
INFO@STUDIOFIGUR.COM

DOELSTELLING:

DE STICHTING HEEFT TEN DOEL:

A. HET OP EEN LUCHTIGE EN TOEGANKELIJKE MANIER SERIEUZE THEMA'S BESPREEKBAAR TE MAKEN TUSSEN MENSEN VAN ALLE LEEFTIJDEN.

B. HET VERRICHTEN VAN ALLE VERDERE HANDELINGEN, DIE MET HET VORENSTAANDE IN DE RUIMSTE ZIN VERBAND HOUDEN OF DAARTOE BEVORDERLIJK KUNNEN ZIJN.

2. DE STICHTING TRACHT HAAR DOEL ONDER MEER TE VERWEZENLIJKEN DOOR OP SPEELSE EN BEZIELENDE WIJZE BEELDVERHALEN TE TONEN WAARBIJ DE VERBEELDINGSKRACHT VAN MENSEN IN WERKING WORDT GEZET.

BELEIDSPLAN:

DE STICHTING TRACHT DIT DOEL ONDER MEER TE BEREIKEN DOOR:

- HET (DOEN) ORGANISEREN EN UITVOEREN VAN THEATHERVOORSTELLINGEN EN OVERIGE (CULTURELE) EVENEMENTEN, ACTIVITEITEN EN/OF BIJEENKOMSTEN;

-HET (DOEN) VERSTREKKEN EN BIEDEN VAN INFORMATIE, ONDER ANDERE DOOR GEBRUIKMAKING VAN DE VERSCHILLENDE BESCHIKBARE VORMEN VAN MEDIA;

- HET GENEREREN VAN EIGEN MIDDELEN, SUBSIDIES, GIFTEN EN CROWDFUNDING;

- SAMEN TE WERKEN MET DIVERSE ORGANISATIES EN INSTELLINGEN; HET DOEN OF LATEN VERRICHTEN VAN ALLE VERDERE HANDELINGEN, DIE MET HET VORENSTAANDE IN DE RUIMSTE ZIN VERBAND HOUDEN OF NAAR HET OORDEEL VAN HAAR BESTUUR DAARTOE BEVORDERLIJK, NUTTIG EN/OF GEWENST KUNNEN ZIJN.

DE STICHTING BEOOGT NIET HET MAKEN VAN WINST. IN GEVAL VAN ONTBINDING WORDT EEN EVENTUEEL BATIG SALDO (NA VEREFFENING) UITGEKEERD AAN EEN DOOR HET BESTUUR AAN TE WIJZEN ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING WAARVAN HET DOEL ZOVEEL MOGELIJK OVEREENKOMT MET DAT VAN DE STICHTING.

 

BESTUUR:
CASPAR NIEUWENHUIS (VOORZITTER)
MARTINE VAN DITZHUYZEN (SECRETARIS)
MARGRIET COLENBRANDER (PENNINGMEESTER)

 

HET BESTUUR HANTEERT EEN BESTUURSMODEL EN KOMT MINIMAAL 4 KEER PER JAAR SAMEN. DE PENNINGMEESTER DRAAGT ZORG VOOR DE FINANCIËLE CONTROLE EN UITBETALING AAN VERSCHILLENDE PARTIJEN.

BELONINGSBELEID:

HET BESTUUR ONTVANG GEEN VERGOEDING VOOR HUN WERKZAAMHEDEN. ZIJ HEBBEN WEL RECHT OP VERGOEDING VAN DE DOOR HEN IN DE UITOEFENING VAN HUN FUNCTIE GEMAAKTE KOSTEN.

 

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN:

DE STICHTING IS PAS NET OPGERICHT EN ZAL ZO SNEL MOGELIJK WANNEER DIT VAN TOEPASSING IS VOLGEN MET EEN VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN.

BEHEER EN BESTEDING VAN HET VERMOGEN VAN DE STICHTING:

HET VERMOGEN VAN DE STICHTING WORDT BEHEERD OP DE TRIODOS BANK, MET HET BESTUUR ALS BEHEERDERS. HET VERMOGEN WORDT GESPENDEERD AAN HONORARIA EN MIDDELEN DIE NODIG ZIJN VOOR HET REALISEREN VAN DE KUNSTUITINGEN, ZOALS DECOR, KOSTUUM, HUUR REPETITIERUIMTE ETC.

VERLONING ACTEURS EN CREW:

DE DIRECTIE ONTVANGT EEN BELONING CONFORM DE RICHTLIJNEN IN DE CAO THEATER & DANS.

FINANCIËLE VERANTWOORDING:

DE STICHTING ZAL NA AFRONDING VAN HET EERSTE BOEKJAAR HIER HET JAARVERSLAG PUBLICEREN.

bottom of page